SMWK

SYSTEM MONITOROWANIA WYPADKÓW KONSUMENCKICHLOGOWANIE DO SYSTEMU

LOGOWANIE DO POCZTY

PODSTAWA PRAWNA

System Monitorowania Wypadków Konsumenckich (SMWK) działa na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275) (pobierz: Tekst ustawy do pobrania).


CEL I ZADANIA SYSTEMU

Produkty wprowadzane na rynek do użytku konsumentów - zarówno nowe, jak używane i naprawiane lub regenerowane, wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, czy importowane z krajów trzecich, muszą spełniać warunki bezpiecznego użytkowania. W ocenie, czy produkt jest bezpieczny, uwzględnia się bezpośrednie lub odległe w czasie skutki używania produktu, w tym stopień i prawdopodobieństwo narażenia zdrowia i życia konsumentów, ich wiek, płeć, wykształcenie itp. kategorie różnicujące konsumentów, a także możliwość prawidłowej oceny przez konsumentów ryzyka związanego z używaniem produktów. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w naszym kraju sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje odpowiednimi środkami prawnymi dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

System monitorowania wypadków konsumenckich gromadzi informacje o wypadkach konsumenckich, o ich okolicznościach i skutkach zdrowotnych, a także o produktach mających związek z wypadkami. Te informacje umożliwiają identyfikowanie produktów, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne. Na tej podstawie mogą być podejmowane przez organ nadzoru odpowiednie działania interwencyjne, a także może być podejmowana przez właściwe instytucje działalność informacyjna i edukacyjna.

 

PRODUKT

Od rozumienia stosowanego tu pojęcia produktu w zasadniczym stopniu zależy, czy dane zdarzenie jest wypadkiem
konsumenckim, a zatem jest przedmiotem zainteresowania systemu. Produktem w systemie monitorowania wypadków konsumenckich jest dowolna rzecz ruchoma:

  • nowa lub używana, naprawiana lub regenerowana,
  • dostarczona przez producenta lub dystrybutora odpłatnie lub nieodpłatnie,
  • udostępniona do użytku w ramach świadczenia usługi (wydzierżawiona, wypożyczona),
  • przeznaczona do użytku konsumentów lub taka, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów - np. narzędzie lub preparat chemiczny przeznaczony do użytku profesjonalnego, który może znaleźć się w posiadaniu dowolnej osoby i być przez nią używany,

Produktem - w rozumieniu bezpieczeństwa konsumenckiego - nie jest przedmiot obsługiwany przez usługodawcę (środek komunikacji publicznej, przyrządy i urządzenia w gabinecie kosmetycznym itp.). Zatem uraz, któremu uległby klient gabinetu kosmetycznego na skutek działania jakiegoś urządzenia, nie należy do obszaru monitorowanego przez nasz system. Natomiast uraz spowodowany używaniem takiego urządzenia samodzielnie w warunkach domowych, kupionego lub pożyczonego, jest traktowany jako wypadek konsumencki.

Produktem nie jest również antyk, albo przedmiot, którego wadliwość i konieczność naprawy przed użyciem została uświadomiona konsumentowi przez dostawcę.

 

WYPADEK KONSUMENCKI

Wypadkiem konsumenckim jest zdarzenie nagłe pozostające w związku z używaniem produktu, niezamierzone przez użytkownika, którego następstwem jest utrata życia lub uszkodzenie ciała wymagające pomocy medycznej.

Mimo podobieństwa następstw do wypadków konsumenckich nie zaliczamy:

  • wypadków przy pracy (inna dziedzina prawna, inny nadzór - bezpieczeństwo i higiena pracy);
  • wypadków zdarzających się w ruchu drogowym (wypadki komunikacyjne);
  • skutków napaści innych osób;
  • samookaleczeń i zamachów samobójczych.

 

OPIS SYSTEMU

Wybrane zakłady opieki zdrowotnej - placówki terenowe systemu (pobierz: Tekst ustawy do pobrania) - dostarczają informacji o wypadkach konsumenckich ze swego terenu. Obecnie na terenie każdego województwa działa jedna placówka terenowa, w której przygotowany do tej roli ankieter zbiera dane o wypadkach konsumenckich i wprowadza do bazy danych systemu. Na podstawie tych danych opracowywane są raporty dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacje o wypadkach konsumenckich przetwarzane w systemie nie zawierają danych osobowych umożliwiających identyfikację osób poszkodowanych.

Nadzór nad funkcjonowaniem placówek terenowych w tym zakresie sprawuje Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich powołany przez Ministra Zdrowia. Od 1 lipca 2005 r. funkcję tę pełni Tadeusz Parchimowicz.

 

SYSTEM INFORMATYCZNY

Informacje o wypadkach konsumenckich są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym stworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zastosowana technologia www umożliwia sprawne przesyłanie danych z placówek terenowych za pomocą standardowej przeglądarki internetowej i odpowiedniej strony interaktywnej. Wejście do systemu zapewnia ankieterom i innym osobom uprawnionym bezpieczny system logowania.

KONTAKT

Administrator SMWK: Tadeusz Parchimowicz.
Projekt techniczny i oprogramowanie: Artur Miarecki, Projekt graficzny: Piotr Miodek. Data aktualizacji: 2016-06-01

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!